Specializace
Právo občanské, Právo rodinné, Právo obchodních společností, Konkurzní právo ,Obchodní závazkové vztahy, Insolvenční právo, Autorské právo a práva příbuzná, Nemovitosti, Exekuce...
Pro
advokáty

Média

Konkurzní noviny 11/2011 - insolvenční poradna

Dodavatel vody z vodovodu pro veřejnou potřebu má s dlužníkem uzavřenu smlouvu s účinností před zahájením insolvenčního řízení.

Jakým přesným postupem má věřitel uplatnit v insolvenčním řízení svoje pohledávky za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o konkurzu (resp. do uplynutí 15ti denní lhůty správce, zda smlouvu bude plnit) za situace, že nejde o dodávku vody do nemovitosti vlastněné dlužníkem? Tyto pohledávky již věřitel nepřihlásí přihláškou, správce je hradit odmítá s odůvodněním, že voda nebyla odebrána v souvislosti s majetkovou podstatou.

Dlužník byl v objektu v nájmu, smlouva o dodávce vody je platně uzavřena a je podle ní plněno až do marného uplynutí 15ti denní lhůty pro správce po vyhlášení konkurzu. Lze tyto pohledávky úspěšně uplatnit žalobou na správci?

 

Odpověď:

Insolvenční zákon dělí z hlediska časového pohledávky za majetkovou podstatou na ty, které vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria a taxativně je vyjmenovává v ustanovení § 168 odstavec 1) InsZ a pohledávky vzniklé od rozhodnutí o úpadku (taxativní výčet v ustanovení § 168 odstavec 2) písm. a/ až i/, přičemž písmeno j/ tento výčet rozšiřuje o další případy tohoto druhu pohledávek na dalších místech v InsZ. Pokud se jedná o situaci nastíněnou v dotazu, pak by v úvahu připadalo podřazení těchto pohledávek pod ustanovení § 168 odstavec 2) písmeno g) InsZ, kde zákon pamatuje na pohledávky věřitelů ze smluv, které osoba s dispozičními právy nevypověděla.

Dalším důležitým kriteriem v tomto případě je skutečnost, že na insolvenčního správce přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou (a případně z ní uspokojovat pohledávky) prohlášením konkurzu. V § 246 InsZ výslovně uvádí ohledně těchto práv a povinností, že jsou to pouze ty, „… pokud souvisí s majetkovou podstatou.“   Jistým vodítkem pro věřitele je i soupis majetkové podstaty dlužníka, do kterého je možno nahlédnout.

I když v uvedeném případě nebyla voda dodávána do nemovitosti ve vlastnictví dlužníka, není to samo o sobě důvodem pro odmítnutí vzneseného nároku věřitele insolvenčním správcem. Bude nutné vyhodnotit, jak souvisí dodávka vody v konkrétním případě s majetkovou podstatou. Není neobvyklá situace, kdy dlužník provozuje svou výrobní činnost (z níž plynou přírůstky do majetkové podstaty atd.) v nemovitostech, které jsou ve vlastnictví třetích osob.

Podle mého názoru se v tomto konkrétním případě jedná o smlouvu o vzájemném plnění, která nemohla být jinak ukončena v rámci insolvenčního řízení ze strany dodavatele služeb (dodávka vody) a k faktickému ukončení smlouvy došlo až uplynutím 15ti denní lhůty od prohlášení konkurzu podle ust. § 253 odstavec 2) InsZ. Pokud byla smlouva platně uzavřena a dlužník byl jedním z účastníků smlouvy, pak je nutno jej hodnotit jako každý jiný platný závazkový vztah dlužníka a s nároky z něj plynoucími se musí insolvenční správce vypořádat právě ve vztahu k majetkové podstatě.

Pohledávky za majetkovou podstatou uplatňují věřitelé podle ustanovení § 203 InsZ u insolvenčního správce. Pokud jste již pohledávku vůči správci uplatnili a ten její uspokojení odmítl, zbývá jen postup podle odstavce 4) citovaného paragrafu a podat vůči správci žalobu, o které konkurzní soud rozhodne. Jestli bude taková žaloba úspěšná, záležet zejména na tom, jak insolvenční správce obhájí svůj názor, že se nejedná o pohledávku za majetkovou podstatou. Odmítavý postoj insolvenčního správce může například souviset s jeho záměrem napadat platnost právního úkonu či tvrdit jeho neúčinnost, pokud by dospěl k názoru, že zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo naopak některé věřitele zvýhodňuje.  

JUDr. Lenka Vidovičová, členka Rady expertů Asociace insolvenčních správců

Kontakt

Zámečnická 3a
772 00 Olomouc

Tel.: +420 585 208 801
Fax: +420 585 208 805
akvidovicova@akvidovicova.cz