Specializace
Právo občanské, Právo rodinné, Právo obchodních společností, Konkurzní právo ,Obchodní závazkové vztahy, Insolvenční právo, Autorské právo a práva příbuzná, Nemovitosti, Exekuce...
Pro
advokáty

Specializace

Uvedený seznam poskytuje základní přehled o hlavních oblastech právní praxe poskytované advokátní kanceláří:


Právo občanské
· ochrana osobnosti
· věcná práva
· odpovědnost za škodu
· bezdůvodné obohacení
· dědické právo
· závazkové právo
· občanská sdružení
· obecně prospěšné společnosti (založení, zápis do rejstříku apod.)

Právo rodinné
· předmanželská smlouva
· rozvod manželství
· úprava styku s nezletilými dětmi
· výživné (děti, manželé)
· svěření nezletilých dětí do péče

Právo obchodních společností
· zakládání společností, jejich zápis do obchodního rejstříku a zajištění běžné agendy včetně likvidace
· zvyšování a snižování základního kapitálu
· akcionářské dohody
· úprava právních poměrů společností, schůze představenstva, valné hromady
· plnění registračních a oznamovacích povinností
· podnikání a investování zahraničních osob v ČR
· fúze, akvizice, rozdělení, transformace společností

Obchodní závazkové vztahy
· příprava a sepisování smluv
· další pojmenované i nepojmenované smlouvy
· obchodní tajemství
· ochrana hospodářské soutěže

Konkurzní právo
· přihlášky pohledávek do konkurzu
· sepsání incidenční žaloby a vedení incidenčního sporu
· sepsání návrhu na prohlášení konkurzu
· sepsání excindační žaloby a vedení excindačního sporu

Insolvenční právo
· přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
· sepsání incidenční žaloby a vedení incidenčního sporu
· sepsání excindační žaloby a vedení excindačního sporu


Autorské právo a práva příbuzná
· ochranné známky
· licence
· ochrana v oblasti práv duševního vlastnictví
· franchising

Nemovitosti
· nákup a prodej nemovitostí
· nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce
· zástavní práva
· věcná břemena

Exekuce
· návrh na výkon rozhodnutí a zastupování v řízení
· odvolání proti exekuci
· vylučovací žaloby

Ostatní
Advokátní kancelář poskytuje svým klientům rovněž právní pomoc spočívající v zastoupení před soudy civilními a rozhodčími a dále veškerými orgány státní správy.

V zastoupení klientů právníci advokátní kanceláře sepisují veškeré potřebné listiny a činí veškerá podání jménem svých klientů.

Při sepisování listin nabízí advokátní kancelář rovněž možnost úředního ověření podpisů osob uvedených na listinách, a to i na listinách nevypracovaných v rámci kanceláře, do ověřovací knihy České advokátní komory.

Svým klientům dále kancelář nabízí možnost advokátní úschovy listin a finančních prostředků na oddělených účtech úschovy.

V rámci poskytnutí právní pomoci poskytuje advokátní kancelář v oblasti řešení sporů právní pomoc se speciálním zaměřením na spory týkající se:
· obchodních společností včetně akcionářských žalob
· obchodních smluv včetně vymáhání dluhů
· občansko právních závazků
· nekalosoutěžního jednání
· konkurzu a vyrovnání
· nájemních vztahů

Kontakt

Zámečnická 3a
772 00 Olomouc

Tel.: +420 585 208 801
Fax: +420 585 208 805
akvidovicova@akvidovicova.cz